പിശാചിന്റെ കോട്ട

249 199

ഭയപ്പെടുത്തുന്ന കഥാന്തരീക്ഷങ്ങളിലൂടെ വായനക്കാരെ പിടിച്ചിരുത്തുന്ന കോട്ടയം പുഷ്പനാഥിന്റെ മാത്രം ആഖ്യാന ശൈലിയിൽ വിരിഞ്ഞ ഹൊറർ നോവൽ..

3 in stock

Author: കോട്ടയം പുഷ്പനാഥ്

ഭയപ്പെടുത്തുന്ന കഥാന്തരീക്ഷങ്ങളിലൂടെ വായനക്കാരെ പിടിച്ചിരുത്തുന്ന കോട്ടയം പുഷ്പനാഥിന്റെ മാത്രം ആഖ്യാന ശൈലിയിൽ വിരിഞ്ഞ ഹൊറർ നോവൽ..

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “പിശാചിന്റെ കോട്ട”

Vendor Information