പ്ലമേനമ്മായി

95 76

കവികൾക്ക് ജന്മദുഃഖമായി കിട്ടിയ ചമൽക്കാരങ്ങളെക്കൊണ്ട് പരിക്കേൽപ്പിക്കാതെ,നോവലിൽ മാത്രം സാധ്യമാകുന്ന കഥാപാത്ര വൈവിധ്യത്തോടെ,അമ്പതിലേറെ ഖണ്ഡങ്ങളിലായി കെ. ആർ. ടോണി പറഞ്ഞു വയ്ക്കുന്നത്.

Out stock

Out of stock

Author: കൃഷ്ണദാസ് പുലാപ്പറ്റ

കവികൾക്ക് ജന്മദുഃഖമായി കിട്ടിയ ചമൽക്കാരങ്ങളെക്കൊണ്ട് പരിക്കേൽപ്പിക്കാതെ,നോവലിൽ മാത്രം സാധ്യമാകുന്ന കഥാപാത്ര വൈവിധ്യത്തോടെ,അമ്പതിലേറെ ഖണ്ഡങ്ങളിലായി കെ. ആർ. ടോണി പറഞ്ഞു വയ്ക്കുന്നത്.വെറുമൊരു പ്ലമേനമ്മായിയുടെ ജീവിതം മാത്രമല്ല കാലപ്രവാഹത്തിൽ കലങ്ങിമറിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മലയാളിജീവിതവും അതിൽ കലക്കവെള്ളപ്പാച്ചിലിൽ മുഖം കാണിക്കുന്ന ജലജീവികളെപ്പോലെ മിന്നിത്തെളിയുന്നു.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “പ്ലമേനമ്മായി”

Vendor Information