പ്ലൂട്ടോ പ്രിയപ്പെട്ട പ്ലൂട്ടോ

80 64

ഒരു വളര്‍ത്തുമൃഗത്തിനു മനുഷ്യന്റെ വൈകാരിക ജീവിതത്തോട് ഗാഢമായ ബന്ധം പുലര്‍ത്തുവാന്‍ കഴിയുമോ? പ്ലൂട്ടോ എന്ന വളര്‍ത്തുനായയുടെ പരിണാമഭേദങ്ങള്‍

8 in stock

Author: പി.കെ.ബാലകൃഷ്ണന്‍

ഒരു വളര്‍ത്തുമൃഗത്തിനു മനുഷ്യന്റെ വൈകാരിക ജീവിതത്തോട് ഗാഢമായ ബന്ധം പുലര്‍ത്തുവാന്‍ കഴിയുമോ? പ്ലൂട്ടോ എന്ന വളര്‍ത്തുനായയുടെ പരിണാമഭേദങ്ങള്‍

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “പ്ലൂട്ടോ പ്രിയപ്പെട്ട പ്ലൂട്ടോ”

Vendor Information