പൊൻകുന്നം വർക്കിയുടെ കഥകൾ

425 340

സാമൂഹിക തിന്മകളോട് ഉറക്കെ പ്രതിഷേധിച്ച മലയാളിയുടെ പ്രിയ ധിക്കാരിയുടെ തിരഞ്ഞെടുത്ത കഥകള്‍.

Out stock

Out of stock

Author: പൊൻകുന്നം വർക്കി

സാമൂഹിക തിന്മകളോട് ഉറക്കെ പ്രതിഷേധിച്ച മലയാളിയുടെ പ്രിയ ധിക്കാരിയുടെ തിരഞ്ഞെടുത്ത കഥകള്‍.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “പൊൻകുന്നം വർക്കിയുടെ കഥകൾ”

Vendor Information