പൂർണപുരുഷാർഥ ചന്ദ്രോദയം

80 64

കേരളത്തിലുണ്ടായ ആദ്യത്തെ പ്രതീകാത്മക സംസ്‌കൃത നാടകമായ പൂർണപുരുഷാർഥ ചന്ദ്രോദയത്തിന്റെ മലയാളത്തിലുള്ള ലളിതവും മനോഹരവുമായ ഗദ്യപരിഭാഷ.

10 in stock

Author: തെക്കേപ്പാട്ട് ജാതവേദസൂനു:

കേരളത്തിലുണ്ടായ ആദ്യത്തെ പ്രതീകാത്മക സംസ്‌കൃത നാടകമായ പൂർണപുരുഷാർഥ ചന്ദ്രോദയത്തിന്റെ മലയാളത്തിലുള്ള ലളിതവും മനോഹരവുമായ ഗദ്യപരിഭാഷ.

Weight 0.5 kg
ISBN

9788120044265

പരിഭാഷ

ഡോ കെ വിജയകൃഷ്ണൻ

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “പൂർണപുരുഷാർഥ ചന്ദ്രോദയം”

Vendor Information