പോസ്റ്റ്‌മോർട്ടം ടേബിൾ

170 136

മരിച്ചതാരാണ്?എപ്പോഴാണയാള്‍ മരിച്ചത്?ഏതു കാരണത്താല്‍?ഇവയാണ് പ്രാഥമികമായ മൂന്നു ചോദ്യങ്ങള്‍. ഇതിനനുബന്ധമായി മറ്റൊട്ടേറെ ചോദ്യങ്ങള്‍ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നു.ഇവയ്‌ക്കെല്ലാം കൂടിയുള്ള ഉത്തരം തേടലാണ് പോസ്റ്റുമോര്‍ട്ടം ടേബിളില്‍ നിര്‍വഹിക്കപ്പെടുന്നത്.

6 in stock

മരിച്ചതാരാണ്?എപ്പോഴാണയാള്‍ മരിച്ചത്?ഏതു കാരണത്താല്‍?ഇവയാണ് പ്രാഥമികമായ മൂന്നു ചോദ്യങ്ങള്‍. ഇതിനനുബന്ധമായി മറ്റൊട്ടേറെ ചോദ്യങ്ങള്‍ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നു.ഇവയ്‌ക്കെല്ലാം കൂടിയുള്ള ഉത്തരം തേടലാണ് പോസ്റ്റുമോര്‍ട്ടം ടേബിളില്‍ നിര്‍വഹിക്കപ്പെടുന്നത്.പതിനായിരക്കണക്കിന് ശവശരീരങ്ങള്‍ പോസ്റ്റുമോര്‍ട്ടം ചെയ്ത ഒരു ഡോക്ടറുടെ അനുഭവങ്ങള്‍.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “പോസ്റ്റ്‌മോർട്ടം ടേബിൾ”

Vendor Information