പൊത്തിലെ തത്ത

40 32

കുട്ടികൾക്ക് സ്വന്തമായ പാട്ടും കളികളും നഷ്ടപ്പെട്ടുപോയ കാലത്ത് അവയെ തിരിച്ചുപിടിക്കാനുള്ള മണ്ണിലേക്കുള്ള തിരിഞ്ഞുനടത്തങ്ങളാണ് ഇതിലെ ഓരോ കുട്ടിക്കവിതയും.

2 in stock

Author: അഷ്‌റഫ് കാവിൽ

കുട്ടികൾക്ക് സ്വന്തമായ പാട്ടും കളികളും നഷ്ടപ്പെട്ടുപോയ കാലത്ത് അവയെ തിരിച്ചുപിടിക്കാനുള്ള മണ്ണിലേക്കുള്ള തിരിഞ്ഞുനടത്തങ്ങളാണ് ഇതിലെ ഓരോ കുട്ടിക്കവിതയും.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “പൊത്തിലെ തത്ത”

Vendor Information