പ്രകാശ്‌രാജും ഞാനും

42 32

അനുഭവങ്ങളുടെ വര്‍ണ്ണാകാശത്തുനിന്ന് ഓര്‍മ്മക്കാഴ്ചകള്‍ കണ്ടെടുക്കുന്ന അത്യപൂര്‍വ്വമായ കുറിപ്പുകള്‍. വേദനയുടെ ചിതറിയ വളപ്പൊട്ടുകളില്‍നിന്ന് സ്‌നേഹനിര്‍ഭരമായ ഒരുപിടി ഓര്‍മ്മകള്‍ പങ്കുവയ്ക്കുന്ന പുസ്തകം. വാക്കുകളിലും വരികളിലും പ്രണയവും തീയും കടുത്ത ചായങ്ങളാല്‍ അടിവരയിടുന്ന ജീവിതരേഖകള്‍.

Out stock

Out of stock

Author: രേഖ കെ

അനുഭവങ്ങളുടെ വര്‍ണ്ണാകാശത്തുനിന്ന് ഓര്‍മ്മക്കാഴ്ചകള്‍ കണ്ടെടുക്കുന്ന അത്യപൂര്‍വ്വമായ കുറിപ്പുകള്‍. വേദനയുടെ ചിതറിയ വളപ്പൊട്ടുകളില്‍നിന്ന് സ്‌നേഹനിര്‍ഭരമായ ഒരുപിടി ഓര്‍മ്മകള്‍ പങ്കുവയ്ക്കുന്ന പുസ്തകം. വാക്കുകളിലും വരികളിലും പ്രണയവും തീയും കടുത്ത ചായങ്ങളാല്‍ അടിവരയിടുന്ന ജീവിതരേഖകള്‍.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “പ്രകാശ്‌രാജും ഞാനും”

Vendor Information