പ്രകൃതിയുടെ താളം

433 325
G V Books

കുറുക്കൻകുന്ന്, പുഴ ഒഴുകുകയാണ്, പ്രകൃതിയിലെ പാഠങ്ങൾ, കാടുകരയുന്നു, പാവം പാവക്കുട്ടി, ചീങ്കണ്ണിപ്പുഴ ചിരിക്കുന്നു, മണിക്കുട്ടന്റെ സ്വപ്‌നം തുടങ്ങി പ്രകൃതി സ്‌നേഹത്തിന്റെ മഹനീയ പാഠങ്ങൾ കുട്ടികളിലെത്തിക്കുന്ന ഏഴ് രചനകൾ. ആശയദാരിദ്ര്യം ബാധിച്ച മലയാള ബാലസാഹിത്യ ഗദ്യശാഖയ്ക്ക് മുതൽക്കൂട്ടായ പുസ്തകം.

9 in stock

Author: രാജു കാട്ടുപുനം

കുറുക്കൻകുന്ന്, പുഴ ഒഴുകുകയാണ്, പ്രകൃതിയിലെ പാഠങ്ങൾ, കാടുകരയുന്നു, പാവം പാവക്കുട്ടി, ചീങ്കണ്ണിപ്പുഴ ചിരിക്കുന്നു, മണിക്കുട്ടന്റെ സ്വപ്‌നം തുടങ്ങി പ്രകൃതി സ്‌നേഹത്തിന്റെ മഹനീയ പാഠങ്ങൾ കുട്ടികളിലെത്തിക്കുന്ന ഏഴ് രചനകൾ. ആശയദാരിദ്ര്യം ബാധിച്ച മലയാള ബാലസാഹിത്യ ഗദ്യശാഖയ്ക്ക് മുതൽക്കൂട്ടായ പുസ്തകം.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “പ്രകൃതിയുടെ താളം”

Vendor Information

  • Store Name: G V Books
  • Vendor: G V Books
  • Address:
  • No ratings found yet!