പ്രകൃതിബോധവും മനുഷ്യനും

50 40

ബോധം നശിച്ച മനുഷ്യന്റെ വിക്രിയകളും സ്വാർഥതയുമാണ് പരിസ്ഥിതിവിനാശത്തിന്റെ പ്രഥമകാരണം. പ്രകൃതിബോധമില്ലാതെ ജീവിച്ചാൽ അത് മനുഷ്യരാശിയുടെതന്നെ വിനാശത്തിലേക്കായിരിക്കും എത്തിച്ചേരുക എന്ന സന്ദേശം ഈ ഗ്രന്ഥം പകരുന്നു.

3 in stock

Author: പ്രൊഫ എസ് ശിവദാസ്

ബോധം നശിച്ച മനുഷ്യന്റെ വിക്രിയകളും സ്വാർഥതയുമാണ് പരിസ്ഥിതിവിനാശത്തിന്റെ പ്രഥമകാരണം. പ്രകൃതിബോധമില്ലാതെ ജീവിച്ചാൽ അത് മനുഷ്യരാശിയുടെതന്നെ വിനാശത്തിലേക്കായിരിക്കും എത്തിച്ചേരുക എന്ന സന്ദേശം ഈ ഗ്രന്ഥം പകരുന്നു.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “പ്രകൃതിബോധവും മനുഷ്യനും”

Vendor Information