പ്രകൃതിയുടെ വഴി കൃഷിയിൽ

95 76
Poorna Eram

നാലുപതിറ്റാണ്ടുകളിലെ കാർഷികസേവന പാരമ്പര്യത്തിൽനിന്ന് ഉരുത്തിരിഞ്ഞ അനുഭവസമ്പത്തുകൾ.

4 in stock

Author: ഡോ. ആർ. ഗോപീമണി

നാലുപതിറ്റാണ്ടുകളിലെ കാർഷികസേവന പാരമ്പര്യത്തിൽനിന്ന് ഉരുത്തിരിഞ്ഞ അനുഭവസമ്പത്തുകൾ.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “പ്രകൃതിയുടെ വഴി കൃഷിയിൽ”

Vendor Information