പ്രണയം തൊടും നേരം

180 144

താനുൾപ്പെടെ ഒരു പിടി പച്ച മനുഷ്യർ കടന്നു പോയ പ്രണയാനുഭവങ്ങളെ കണ്ണീർ നനവിലും കെടാത്ത ചിരിയോടെ, കാലാന്തരത്താൽ പരിപക്വമായ വിവേകത്തോടെ, സരസമായി രേഖപ്പെടുത്തിയ ഈ പുസ്തകം പ്രണയമെഴുത്തിലെ വേറിട്ട ഒന്നാണ്. അതേ… വിജയകുമാർ എഴുതുന്നത് രക്തമാംസങ്ങളും കണ്ണീരുമുള്ള പ്രണയമാണ്.

8 in stock

Author: വി.വിജയകുമാർ

താനുൾപ്പെടെ ഒരു പിടി പച്ച മനുഷ്യർ കടന്നു പോയ പ്രണയാനുഭവങ്ങളെ കണ്ണീർ നനവിലും കെടാത്ത ചിരിയോടെ, കാലാന്തരത്താൽ പരിപക്വമായ വിവേകത്തോടെ, സരസമായി രേഖപ്പെടുത്തിയ ഈ പുസ്തകം പ്രണയമെഴുത്തിലെ വേറിട്ട ഒന്നാണ്. അതേ… വിജയകുമാർ എഴുതുന്നത് രക്തമാംസങ്ങളും കണ്ണീരുമുള്ള പ്രണയമാണ്.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “പ്രണയം തൊടും നേരം”

Vendor Information