പ്രണയത്തിന്റെ മൂന്നാംകണ്ണ്

190 152

പ്രണയം ഒരിക്കലും ഒറ്റവാക്കിൽ ഒതുക്കാൻ കഴിയില്ല.രാഹുലിന്റെ പ്രണയത്തെക്കുറിച്ചാണ് ‘പ്രണയത്തിന്റെ മൂന്നാംകണ്ണ്’.ഇന്ത്യൻ പ്രണയം കേവലം ഭൗതികമല്ലെന്നും ആത്മീയതലത്തോളം അതിന് ഔന്നത്യമുണ്ടെന്നും നോവലിസ്റ്റ് പറയാതെ പറയുന്നു.

Out stock

Out of stock

പ്രണയം ഒരിക്കലും ഒറ്റവാക്കിൽ ഒതുക്കാൻ കഴിയില്ല.രാഹുലിന്റെ പ്രണയത്തെക്കുറിച്ചാണ് ‘പ്രണയത്തിന്റെ മൂന്നാംകണ്ണ്’.ഇന്ത്യൻ പ്രണയം കേവലം ഭൗതികമല്ലെന്നും ആത്മീയതലത്തോളം അതിന് ഔന്നത്യമുണ്ടെന്നും നോവലിസ്റ്റ് പറയാതെ പറയുന്നു.

Weight 0.5 kg
ഗ്രന്ഥകർത്താക്കൾ

മോഹൻകുമാർ കെ.വി

പ്രസാധകർ

ഡി സി ബുക്സ്

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “പ്രണയത്തിന്റെ മൂന്നാംകണ്ണ്”

Vendor Information

  • Store Name: DC Books (Pusthakakada Outlet)
  • Vendor: DC Books (Pusthakakada Outlet)
  • Address:
  • 2.50 rating from 2 reviews