പ്രപഞ്ചവിസ്മയങ്ങളിലേക്ക് ജോർജിന്റെ രഹസ്യത്താക്കോൽ

240 192

വിഖ്യാത ശാസ്ത്രകാരൻ ലൂസ്റ്റീഫൻ ഹോക്കിങും മകൾ ഹോക്കിങും ചേർന്നെഴുതിയ ആദ്യ നോവൽ. കുട്ടികൾക്കും മുതിർന്നവർക്കും ഒരുപോലെ വായിക്കാവുന്നത്.

Out stock

Out of stock

Author: ലൂസി ഹോക്കിങ്, സ്റ്റീഫൻ ഹോക്കിങ്

വിഖ്യാത ശാസ്ത്രകാരൻ ലൂസ്റ്റീഫൻ ഹോക്കിങും മകൾ ഹോക്കിങും ചേർന്നെഴുതിയ ആദ്യ നോവൽ. കുട്ടികൾക്കും മുതിർന്നവർക്കും ഒരുപോലെ വായിക്കാവുന്നത്.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “പ്രപഞ്ചവിസ്മയങ്ങളിലേക്ക് ജോർജിന്റെ രഹസ്യത്താക്കോൽ”

Vendor Information