പ്രഥമ ശുശ്രൂഷ

110 88
Olive Books

യാദൃച്ഛികമായി സംഭവിക്കുന്ന അപകടങ്ങള്‍ക്ക് മുമ്പില്‍ പകച്ചുനില്‌ക്കേണ്ടി വരുന്ന നേരത്ത് പ്രാഥമികമായി നല്‌കേണ്ട ചികിത്സകളെക്കുറിച്ചുള്ള പുസ്തകം.ഏതൊരാള്‍ക്കും  മനസ്സിലാക്കാനും അവസരോചിതമായി ചികിത്സ നല്കാന്‍ പ്രാപ്തമാക്കാനും സഹായിക്കുന്ന രീതിയില്‍  ഡോ. നളിനി ജനാര്‍ദ്ദനന്‍തയ്യാറാക്കിയ ഗ്രന്ഥം.

8 in stock

Author: ഡോ. നളിനി ജനാര്‍ദ്ദനന്‍

യാദൃച്ഛികമായി സംഭവിക്കുന്ന അപകടങ്ങള്‍ക്ക് മുമ്പില്‍ പകച്ചുനില്‌ക്കേണ്ടി വരുന്ന നേരത്ത് പ്രാഥമികമായി നല്‌കേണ്ട ചികിത്സകളെക്കുറിച്ചുള്ള പുസ്തകം.
ഏതൊരാള്‍ക്കും  മനസ്സിലാക്കാനും അവസരോചിതമായി ചികിത്സ നല്കാന്‍ പ്രാപ്തമാക്കാനും സഹായിക്കുന്ന രീതിയില്‍  ഡോ. നളിനി ജനാര്‍ദ്ദനന്‍
തയ്യാറാക്കിയ ഗ്രന്ഥം.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “പ്രഥമ ശുശ്രൂഷ”

Vendor Information

  • Store Name: Olive Books
  • Vendor: Olive Books
  • Address:
  • No ratings found yet!