പ്രത്യയശാസ്ത്രവും പ്രതീക വിപ്ലവവും

110 88

പ്രത്യയശാസ്ത്രം, പ്രതീകവ്യവസ്ഥ, മതം, അബോധം, ആത്മീയത, ഹിന്ദുത്വവാദം, ദൈവസങ്കല്പം, മുതലാളിത്തചിന്ത, ഫാസിസം, കൊളോണിയൽ മനസ്സ്, പരിസ്ഥിതിബോധം, ഫോക് സംസ്കാരം ഇത്യാദി വിഷയങ്ങളെ അധികരിച്ചുള്ള പഠനലേഖനങ്ങളുടെ പുസ്തകം. ഡോ പി പി രവീന്ദ്രന്റെ ആമുഖം.

8 in stock

Author: സെബാസ്റ്റ്യൻ വെട്ടമറ്റം

പ്രത്യയശാസ്ത്രം, പ്രതീകവ്യവസ്ഥ, മതം, അബോധം, ആത്മീയത, ഹിന്ദുത്വവാദം, ദൈവസങ്കല്പം, മുതലാളിത്തചിന്ത, ഫാസിസം, കൊളോണിയൽ മനസ്സ്, പരിസ്ഥിതിബോധം, ഫോക് സംസ്കാരം ഇത്യാദി വിഷയങ്ങളെ അധികരിച്ചുള്ള പഠനലേഖനങ്ങളുടെ പുസ്തകം. ഡോ പി പി രവീന്ദ്രന്റെ ആമുഖം.

Weight 0.5 kg
ISBN

9780000311559

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “പ്രത്യയശാസ്ത്രവും പ്രതീക വിപ്ലവവും”

Vendor Information