പ്രവാസം

470 376

പ്രവാസി മലയാളിയുടെ ഗൃഹാതുരത്വം പുനർനിർവചിക്കുന്ന നോവലാണ്‌ എം.മുകുന്ദന്റെ’പ്രവാസം’.കേരളം വിട്ടു ദൂരദേശങ്ങളിലേക്ക് ചേക്കേറുന്ന മലയാളിമനസ്സിലെ സാസ്കാരിക സ്വത്വം തിരിച്ചറിയുന്ന കൃതിയാണിത്.

3 in stock

Author: ഹേമന്തി

പ്രവാസി മലയാളിയുടെ ഗൃഹാതുരത്വം പുനർനിർവചിക്കുന്ന നോവലാണ്‌ എം.മുകുന്ദന്റെ’പ്രവാസം’.കേരളം വിട്ടു ദൂരദേശങ്ങളിലേക്ക് ചേക്കേറുന്ന മലയാളിമനസ്സിലെ സാസ്കാരിക സ്വത്വം തിരിച്ചറിയുന്ന കൃതിയാണിത്.പ്രവാസി മലയാളികൾക്കുള്ള ആദരമായാണ് നോവലിസ്റ്റ് ഈ പുസ്തകത്തെ നിർവചിക്കുന്നത്.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “പ്രവാസം”

Vendor Information