പ്രായോഗിക വ്യാകരണം

82 66

പ്രയോഗികവ്യാകരണത്തിന്റെ പരിഷ്‌കരിച്ച രണ്ടാം പതിപ്പ്. പ്രാമാണിക പദവിയിലിരിക്കുന്ന കേരളപാണിനീയത്തെ കേന്ദ്രീകരിച്ച് നടത്തുന്ന നികൃഷ്ടപഠനം. കേരളപാണിനീയത്തിലെ പല സമീപനങ്ങളിലും ഒരു പൊളിച്ചെഴുത്ത് ആവശ്യമാണെന്ന് ഈ കൃതി പറഞ്ഞുറപ്പിക്കുന്നു.

7 in stock

Author: ഇരിഞ്ചയം രവി

പ്രയോഗികവ്യാകരണത്തിന്റെ പരിഷ്‌കരിച്ച രണ്ടാം പതിപ്പ്. പ്രാമാണിക പദവിയിലിരിക്കുന്ന കേരളപാണിനീയത്തെ കേന്ദ്രീകരിച്ച് നടത്തുന്ന നികൃഷ്ടപഠനം. കേരളപാണിനീയത്തിലെ പല സമീപനങ്ങളിലും ഒരു പൊളിച്ചെഴുത്ത് ആവശ്യമാണെന്ന് ഈ കൃതി പറഞ്ഞുറപ്പിക്കുന്നു.

Weight 0.5 kg
ISBN

8176383325

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “പ്രായോഗിക വ്യാകരണം”

Vendor Information