പ്രേമലേഖനം

70 56

പച്ചയായ മനുഷ്യന്റെ ചിന്തയും വികാരവും ജീവിതാനുഭവങ്ങളും നേരോടെ വരച്ചിട്ട സാഹിത്യകാരന്റെ രചന. വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീര്‍ എഴുതിയ മധുരസുന്ദരമായ പ്രേമകഥയുടെ ഗ്രാഫിക് രൂപാന്തരം. ബഷീറിയന്‍ നര്‍മ്മവും പ്രേമവും പടര്‍ന്നു കിടക്കുന്ന ചിത്രീകരണം.

Out stock

Out of stock

Author: വൈക്കം മുഹമ്മദ്‌ ബഷീർ

പച്ചയായ മനുഷ്യന്റെ ചിന്തയും വികാരവും ജീവിതാനുഭവങ്ങളും നേരോടെ വരച്ചിട്ട സാഹിത്യകാരന്റെ രചന.വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീര്‍ എഴുതിയ മധുരസുന്ദരമായ പ്രേമകഥയുടെ ഗ്രാഫിക് രൂപാന്തരം. ബഷീറിയന്‍ നര്‍മ്മവും പ്രേമവും പടര്‍ന്നു കിടക്കുന്ന ചിത്രീകരണം.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “പ്രേമലേഖനം”

Vendor Information