പ്രേംചന്ദിന്റെ കഥകൾ

110 88

  കർഷകരുടെയും തൊഴിലാളികളുടെയും പാർശ്വവൽക്കരിക്കപ്പെട്ടവരുടെയും ജീവിതം ഭാരതീയ സാഹിത്യത്തിൽ ആവിഷ്കരിച്ച പുരോഗമനപക്ഷ ത്തിന്റെ അനിഷേധ്യനായ നായകൻ മുൻഷി പ്രേം ചന്ദിന്റെ പ്രസിദ്ധങ്ങളായ പത്ത് കഥകളുടെ പരിഭാഷ. ഇന്ത്യൻ ചെറുകഥാ സാഹിത്യത്തിലെ മഹനീയങ്ങളായ പത്ത് ചെറുകഥകൾ. 

10 in stock

Author: ഡോ ജെ. ജയകൃഷ്ണൻ

  കർഷകരുടെയും തൊഴിലാളികളുടെയും പാർശ്വവൽക്കരിക്കപ്പെട്ടവരുടെയും ജീവിതം ഭാരതീയ സാഹിത്യത്തിൽ ആവിഷ്കരിച്ച പുരോഗമനപക്ഷ ത്തിന്റെ അനിഷേധ്യനായ നായകൻ മുൻഷി പ്രേം ചന്ദിന്റെ പ്രസിദ്ധങ്ങളായ പത്ത് കഥകളുടെ പരിഭാഷ. ഇന്ത്യൻ ചെറുകഥാ സാഹിത്യത്തിലെ മഹനീയങ്ങളായ പത്ത് ചെറുകഥകൾ. 

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “പ്രേംചന്ദിന്റെ കഥകൾ”

Vendor Information

  • Store Name: Prabhat Book House
  • Vendor: Prabhat Book House
  • Address:
  • No ratings found yet!