പ്രേതവാഹനം

170 128

തികച്ചും അജ്ഞേയമായ സാഹചര്യങ്ങളിൽ പ്രകൃത്യതീതശക്തികൾക്കടിപ്പെട്ട മനുഷ്യജീവിതങ്ങളുടെ നിഗൂഢവും ഭീതിദവുമായ ദുരന്തങ്ങൾ. മനസ്സിനെ നിരന്തരം വേട്ടയാടുന്ന വിശ്രുതങ്ങളായ ഒൻപത് കഥകളുടെ സമാഹാരം,

9 in stock

Author: പി കെ വേണുഗോപാൽ

തികച്ചും അജ്ഞേയമായ സാഹചര്യങ്ങളിൽ പ്രകൃത്യതീതശക്തികൾക്കടിപ്പെട്ട മനുഷ്യജീവിതങ്ങളുടെ നിഗൂഢവും ഭീതിദവുമായ ദുരന്തങ്ങൾ. മനസ്സിനെ നിരന്തരം വേട്ടയാടുന്ന വിശ്രുതങ്ങളായ ഒൻപത് കഥകളുടെ സമാഹാരം,

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “പ്രേതവാഹനം”

Vendor Information