പ്രോജക്ടുകൾ എത്ര എളുപ്പം

220 176

പ്രോജക്ട് എന്നാൽ അസാധ്യമായ ഒന്നല്ല. നല്ല പ്രോജക്ട് കണ്ടെത്താനും ചെയ്യാനും എല്ലാ വിദ്യർത്ഥികൾക്കും സാധിക്കുന്നതാണ്.

6 in stock

Author: പ്രൊഫ എസ് ശിവദാസ്

പ്രോജക്ട് എന്നാൽ അസാധ്യമായ ഒന്നല്ല. നല്ല പ്രോജക്ട് കണ്ടെത്താനും ചെയ്യാനും എല്ലാ വിദ്യർത്ഥികൾക്കും സാധിക്കുന്നതാണ്.

Weight 0.5 kg
ISBN

9789352822287

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “പ്രോജക്ടുകൾ എത്ര എളുപ്പം”

Vendor Information