പുരാണനിഘണ്ടു

600 480
Poorna Eram

ഭാരതീയരുടെ സാംസ്‌കാരികൗന്നത്യത്തിന് കാരണമായത് പുരാണങ്ങളായിരുന്നു. സത്യം, ദയ, കരുണ തുടങ്ങി ഉന്നതമായ മൂല്യങ്ങള്‍ പുരാണങ്ങളില്‍നിന്നും നമുക്കു ലഭിച്ചു. ഒട്ടേറെ കാര്യങ്ങള്‍ അറിയാനും മനസ്സിലാക്കാനും ഈ നിഘണ്ടു നിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നു. വിജ്ഞാനത്തിന്റെ ലോകത്തിലേക്കു നയിക്കുന്ന ഈ കൃതി സംസ്‌കാരത്തിന് ഒരു മുതല്‍ക്കൂട്ടുതന്നെയായിരിക്കും.

5 in stock

Author: കെ കുഞ്ഞനന്തൻ നായർ

ഭാരതീയരുടെ സാംസ്‌കാരികൗന്നത്യത്തിന് കാരണമായത് പുരാണങ്ങളായിരുന്നു. സത്യം, ദയ, കരുണ തുടങ്ങി ഉന്നതമായ മൂല്യങ്ങള്‍ പുരാണങ്ങളില്‍നിന്നും നമുക്കു ലഭിച്ചു. ഒട്ടേറെ കാര്യങ്ങള്‍ അറിയാനും മനസ്സിലാക്കാനും ഈ നിഘണ്ടു നിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നു. വിജ്ഞാനത്തിന്റെ ലോകത്തിലേക്കു നയിക്കുന്ന ഈ കൃതി സംസ്‌കാരത്തിന് ഒരു മുതല്‍ക്കൂട്ടുതന്നെയായിരിക്കും.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “പുരാണനിഘണ്ടു”

Vendor Information