പുറനാനൂറ് ഒരു പഠനം

395 316
Mythri Books

വസ്തുനിഷ്ഠമായും സത്യസന്ധമായും തെക്കേ ഇന്ത്യയുടെ മുന്‍ കാലചരിത്രം ആദി മുതല്‍ അറിയണമെന്നാഗ്രഹിക്കുന്നവര്‍ക്ക് ആശ്രയിക്കാവുന്ന ഗ്രന്ഥമാണ് പുറനാനൂറ്.
ജനങ്ങള്‍, അവരുടെ സംസ്‌കാരം, തൊഴില്‍, കാലാകാലങ്ങളില്‍ സംഭവിച്ച മാറ്റങ്ങള്‍ എല്ലാം ഈ പഠനഗ്രന്ഥത്തില്‍ ആവിഷ്‌കരിച്ചിരിക്കുന്നു. സഹസ്രാബ്ദങ്ങളുടെ സാക്ഷിപത്രമെന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാവുന്ന വിശിഷ്ടഗ്രന്ഥത്തിന്റെ പഠനം.

Out stock

Out of stock

Author: കവിയൂർ മുരളി

വസ്തുനിഷ്ഠമായും സത്യസന്ധമായും തെക്കേ ഇന്ത്യയുടെ മുന്‍ കാലചരിത്രം ആദി മുതല്‍ അറിയണമെന്നാഗ്രഹിക്കുന്നവര്‍ക്ക് ആശ്രയിക്കാവുന്ന ഗ്രന്ഥമാണ് പുറനാനൂറ്.

ജനങ്ങള്‍, അവരുടെ സംസ്‌കാരം, തൊഴില്‍, കാലാകാലങ്ങളില്‍ സംഭവിച്ച മാറ്റങ്ങള്‍ എല്ലാം ഈ പഠനഗ്രന്ഥത്തില്‍ ആവിഷ്‌കരിച്ചിരിക്കുന്നു. സഹസ്രാബ്ദങ്ങളുടെ സാക്ഷിപത്രമെന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാവുന്ന വിശിഷ്ടഗ്രന്ഥത്തിന്റെ പഠനം.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “പുറനാനൂറ് ഒരു പഠനം”

Vendor Information

  • Store Name: Mythri Books
  • Vendor: Mythri Books
  • Address:
  • No ratings found yet!