പുരവനം

320 256

ഗൗഡസാരസ്വതരുടെ ജീവിതത്തെ അഗാധമായി സ്പർശിച്ചുകൊണ്ട് എഴുതിയ അപൂർവ്വതകൾ ഏറെ യുള്ള നോവൽ. ഒരു ജനതയുടെ നെടുനാളത്ത കഷ്ടപ്പാടുകളുടെയും പലായനത്തിന്റെയും അതി ജീവനത്തിന്റെയും ആഴമേറിയ പ്രതിപാദനം. ആത്മ കഥാസപർശിയായ അനുഭവതലങ്ങളിൽ കാലുറപ്പി ച്ചുനിന്നുകൊണ്ട് നോവലിസ്റ്റ് ഒരു പൂർവ്വകഥയെ തീക്ഷ്ണമായി ആവിഷ്ക്കരിക്കുന്നു.

8 in stock

Author: വി.കൃഷ്ണവാദ്ധ്യാർ

ഗൗഡസാരസ്വതരുടെ ജീവിതത്തെ അഗാധമായി സ്പർശിച്ചുകൊണ്ട് എഴുതിയ അപൂർവ്വതകൾ ഏറെ യുള്ള നോവൽ. ഒരു ജനതയുടെ നെടുനാളത്ത കഷ്ടപ്പാടുകളുടെയും പലായനത്തിന്റെയും അതി ജീവനത്തിന്റെയും ആഴമേറിയ പ്രതിപാദനം. ആത്മ കഥാസപർശിയായ അനുഭവതലങ്ങളിൽ കാലുറപ്പി ച്ചുനിന്നുകൊണ്ട് നോവലിസ്റ്റ് ഒരു പൂർവ്വകഥയെ തീക്ഷ്ണമായി ആവിഷ്ക്കരിക്കുന്നു.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “പുരവനം”

Vendor Information

  • Store Name: Prabhat Book House
  • Vendor: Prabhat Book House
  • Address:
  • No ratings found yet!