പുതിയ ടീച്ചറും പുതിയ കുട്ടിയും

170 136

കേരള വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ ചരിത്രത്തെക്കുറിച്ചും വർത്തമാനകാല നിലയെക്കുറിച്ചും മാറ്റത്തിന്റെ ദിശയെക്കുറിച്ചും അറിവുകളും നിലപാടുകളും അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഈ സമാഹാരം കേരളസമൂഹത്തിന്റെ ക്രിയാത്മകമായ വിദ്യുഷ്ടി എന്ന നിലയിലും പ്രസക്തമാണ്. – ഇ പി രാജഗോപാലൻ

8 in stock

Author: എ കെ അബ്ദുൽ ഹക്കിം

പൊതുവിദ്യാഭ്യാസത്തിന് പുതിയ മാനിഫെസ്റ്റോ. സ്‌കൂൾ അറിവിന്റെ വിനിമയ സ്ഥലമാണ്, സ്‌കൂൾ അറിവു നിർമ്മാണത്തിന്റെയും സ്ഥലമാണ്. സ്‌കൂൾ ചാണക്യാസ്ഥാപനമാണ്. സ്‌കൂൾ പ്രവർത്തകർ വിമർശനാതീതരല്ല. അദ്ധ്യാപകരുടെ ശേഷിയും വ്യക്തിജീവിത സമീപനങ്ങളും കുട്ടികളെന്നപോലെ പുറംസമൂഹവും ശ്രദ്ധിച്ചുവരുന്നുണ്ട്. പരിഹാരകേന്ദ്രിതമല്ലാതെയും സ്‌കൂൾ ഉണ്ടാക്കാവുന്നതാണ്. പൊതുവിദ്യാഭ്യാസം ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ തത്വമല്ല – പൊതുസമൂഹത്തിന്റെ അതിജീവനദർശനമാണ്. ശാരീരിക മാനസിക ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കുട്ടികളെ ശാസ്ത്രീയമായി ഉൾക്കൊള്ളാനുള്ള അറിവുള്ളതാകണം സ്‌കൂൾ മികവ് എന്നത് നിർവ്വചിക്കപ്പെടുകയും അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിർവ്വചിക്കപ്പെടുകയും വിലയിരുത്തപ്പെടുകയും വേണം. knowledge -ന് പകരമല്ല information, എന്നറിഞ്ഞ്, informations and Knowledge ആയി മാറ്റിയെടുക്കാനുള്ള ക്ലേശപ്പെട്ട ടി സ്‌കൂൾ പ്രവർത്തകർ ഏറ്റെടുക്കണം തുടങ്ങിയ വിചാരങ്ങൾ ഈ പുസ്തകത്തിലുള്ളത്ര ശ്രദ്ധയിലും അളവിലും സാധാരണ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടാറില്ല. കേരള വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ ചരിത്രത്തെക്കുറിച്ചും വർത്തമാനകാല നിലയെക്കുറിച്ചും മാറ്റത്തിന്റെ ദിശയെക്കുറിച്ചും അറിവുകളും നിലപാടുകളും അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഈ സമാഹാരം കേരളസമൂഹത്തിന്റെ ക്രിയാത്മകമായ വിദ്യുഷ്ടി എന്ന നിലയിലും പ്രസക്തമാണ്. – ഇ പി രാജഗോപാലൻ

Weight 0.5 kg
ISBN

9789352823956

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “പുതിയ ടീച്ചറും പുതിയ കുട്ടിയും”

Vendor Information