പുത്രലാഭം

60 48

പുത്രലാഭം,കുടജാദ്രിയിലെ ഉദയാസ്തമയങ്ങൾ,പ്രണയ വേദാന്തം,ഓണ വർണ്ണങ്ങൾ,സമാന്തരങ്ങൾ തുടങ്ങിയ 33 കവിതകളുടെ സമാഹരണം.

Out stock

Out of stock

Author: നദീം നൗഷാദ്

കാലഘട്ടത്തിന്റെ നേർക്കാഴ്ചകളിലേക്ക്‌ കാലത്തിന്റെ വിപര്യയങ്ങളിലേക്ക് തുറക്കുന്ന ജാലകക്കാഴ്ച്ചകൾ.കവിയും ഗാനരചയിതാവുമായ ശ്രീകുമാരൻ തമ്പിയുടെ ഏറ്റവും പുതിയ കവിതകൾ.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “പുത്രലാഭം”

Vendor Information