പുതുവായന

70 56

പുതുവായനയിലേക്ക് ആധുനിക ഭാഷാ- സാഹിത്യ സിദ്ധാന്തങ്ങള്‍ക്കൊപ്പം ഭാരതീയ കാവ്യശാസ്ത്ര സൈദ്ധാന്തികാന്വേഷണങ്ങളെ ഉള്‍പ്പെടുത്തി പുതിയപാഠങ്ങള്‍ നിര്‍മ്മിക്കുന്ന വ്യത്യസ്തമായ കൃതി.

Out stock

Out of stock

Author: ഡോ സി രാജേന്ദ്രൻ

പുതുവായനയിലേക്ക് ആധുനിക ഭാഷാ- സാഹിത്യ സിദ്ധാന്തങ്ങള്‍ക്കൊപ്പം ഭാരതീയ കാവ്യശാസ്ത്ര സൈദ്ധാന്തികാന്വേഷണങ്ങളെ ഉള്‍പ്പെടുത്തി പുതിയപാഠങ്ങള്‍ നിര്‍മ്മിക്കുന്ന വ്യത്യസ്തമായ കൃതി.

Weight 0.5 kg
ഗ്രന്ഥകർത്താക്കൾ

ഡോ സി രാജേന്ദ്രൻ

പ്രസാധകർ

ഡി സി ബുക്സ്

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “പുതുവായന”

Vendor Information

  • Store Name: DC Books (Pusthakakada Outlet)
  • Vendor: DC Books (Pusthakakada Outlet)
  • Address:
  • 3.33 rating from 3 reviews