പുതുവായന

70 53

പുതുവായനയിലേക്ക് ആധുനിക ഭാഷാ- സാഹിത്യ സിദ്ധാന്തങ്ങള്‍ക്കൊപ്പം ഭാരതീയ കാവ്യശാസ്ത്ര സൈദ്ധാന്തികാന്വേഷണങ്ങളെ ഉള്‍പ്പെടുത്തി പുതിയപാഠങ്ങള്‍ നിര്‍മ്മിക്കുന്ന വ്യത്യസ്തമായ കൃതി.

Out stock

Out of stock

Author: ഡോ സി രാജേന്ദ്രൻ

പുതുവായനയിലേക്ക് ആധുനിക ഭാഷാ- സാഹിത്യ സിദ്ധാന്തങ്ങള്‍ക്കൊപ്പം ഭാരതീയ കാവ്യശാസ്ത്ര സൈദ്ധാന്തികാന്വേഷണങ്ങളെ ഉള്‍പ്പെടുത്തി പുതിയപാഠങ്ങള്‍ നിര്‍മ്മിക്കുന്ന വ്യത്യസ്തമായ കൃതി.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “പുതുവായന”

Vendor Information