പിരമിഡിന്റെ ശക്തിവിശേഷങ്ങൾ

60 48

പിരമിഡുകളുടെ ചരിത്രവും അവയുടെ അഭൗമ ശക്തിവിശേഷങ്ങളുടെ കാരണവും അന്വേഷിക്കുന്ന അപൂര്‍വ്വഗ്രന്ഥം. പിരമിഡുകളുടെ നിര്‍മ്മാണഘടനയും തത്വങ്ങളും മാത്രമല്ല ആധുനികകാലത്തുപോലും സാധ്യമല്ലാതിരിക്കുന്ന സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ രഹസ്യങ്ങളിലേക്കുള്ള അന്വേഷണം കൂടിയാണ് ഈ പഠനം. ലളിതമായ ആഖ്യാനം.

Out stock

Out of stock

Author: എൻ കെ ഹരിദാസ്

പിരമിഡുകളുടെ ചരിത്രവും അവയുടെ അഭൗമ ശക്തിവിശേഷങ്ങളുടെ കാരണവും അന്വേഷിക്കുന്ന അപൂര്‍വ്വഗ്രന്ഥം. പിരമിഡുകളുടെ നിര്‍മ്മാണഘടനയും തത്വങ്ങളും മാത്രമല്ല ആധുനികകാലത്തുപോലും സാധ്യമല്ലാതിരിക്കുന്ന സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ രഹസ്യങ്ങളിലേക്കുള്ള അന്വേഷണം കൂടിയാണ് ഈ പഠനം. ലളിതമായ ആഖ്യാനം.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “പിരമിഡിന്റെ ശക്തിവിശേഷങ്ങൾ”

Vendor Information