പൈതഗോറസ് മുതല്‍ രാമാനുജന്‍ വരെ

35 28
Poorna Eram

ഗണിതശാസ്ത്രത്തിന്റെ വികാസപരിണാമങ്ങളില്‍ ശ്രദ്ധേയമായ പങ്കുവഹിച്ച, അനുഗൃഹീതരായ അന്‍പതോളം ഗണിത പ്രഗത്ഭമതികളായ വ്യക്തികളെയും അവരുടെ സംഭാവനകളെയും കുറിച്ച് മനോജ് എം. സ്വാമി വായനക്കാര്‍ക്കു പരിചയപ്പെടുത്തുന്നു.

Out stock

Out of stock

Author: മനോജ് എം. സ്വാമി

ഗണിതശാസ്ത്രത്തിന്റെ വികാസപരിണാമങ്ങളില്‍ ശ്രദ്ധേയമായ പങ്കുവഹിച്ച, അനുഗൃഹീതരായ അന്‍പതോളം ഗണിത പ്രഗത്ഭമതികളായ വ്യക്തികളെയും അവരുടെ സംഭാവനകളെയും കുറിച്ച് മനോജ് എം. സ്വാമി വായനക്കാര്‍ക്കു പരിചയപ്പെടുത്തുന്നു. ഗണിതപഠനത്തില്‍ താത്പര്യം പ്രകടിപ്പിക്കാനും വിഷയത്തിന്റെ വ്യതിരക്തങ്ങളായ പ്രത്യേകതകള്‍ തിരിച്ചറിയുവാനുമുതകുന്ന രീതിയിലാണ് പുസ്തകം രൂപകല്പന ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “പൈതഗോറസ് മുതല്‍ രാമാനുജന്‍ വരെ”

Vendor Information