രാഘവീയം – രാമായണപഠനം

100 80

രാഘവനിലേക്കുള്ള വായനക്കാരുടെ യാത്രയാണ് രാമായണം. രാമായണത്തിലെ പാർശ്വവൽക്കരിക്കപ്പെട്ട കഥാപാത്രങ്ങളെയും രാമായണവായനക്കിടയിലെ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടാത്ത ആശയങ്ങളെയും അർഥസമ്പുഷ്ടമായി അപഗ്രഥിക്കുന്ന പഠനഗ്രന്ഥം.

7 in stock

Author: എൻ ജയകൃഷ്ണൻ

രാഘവനിലേക്കുള്ള വായനക്കാരുടെ യാത്രയാണ് രാമായണം. രാമായണത്തിലെ പാർശ്വവൽക്കരിക്കപ്പെട്ട കഥാപാത്രങ്ങളെയും രാമായണവായനക്കിടയിലെ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടാത്ത ആശയങ്ങളെയും അർഥസമ്പുഷ്ടമായി അപഗ്രഥിക്കുന്ന പഠനഗ്രന്ഥം. രാമായണം വിളക്കത്തുവച്ച് വായിച്ചതിന്റെ സദ്ഫലമാണ് രാമായണത്തെക്കുറിച്ച് മലയാളത്തിലുണ്ടായിട്ടുള്ള ഈ വേറിട്ട നിരൂപണ ഗ്രന്ഥം.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “രാഘവീയം – രാമായണപഠനം”

Vendor Information