രാമായണം വികാരവും വിചാരവും

200 160

മനുഷ്യന്റെ സ്പന്ദനങ്ങളും ഭാവനയും സൗന്ദര്യാത്മകമായി സമന്വയിപ്പിച്ച ഒരു ഇതിഹാസകാവ്യമായ രാമായണത്തെ മനുഷ്യകേന്ദ്രീകൃതമായും ചരിത്രപരമായും പഠനവിധേയമാക്കുന്ന കൃതി.

8 in stock

Author: ഡോ.ശശികുമാർ പുറമേരി

ഭാരതീയ ഇതിഹാസങ്ങളിൽ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന രാമായണത്തെ വ്യത്യസ്ത കോണുകളിലൂടെ നോക്കിക്കാണാനുള്ള ശ്രമമാണിവിടെ നടത്തിയിട്ടുള്ളത്. ഈ പുസ്തകം, ഭൂതകാലത്തിലേക്കു മടങ്ങിപ്പോകാനോ പഴമയെ അന്ധമായി പിന്തുടരാനോ അല്ല. മറിച്ച്; സാംസ്‌കാരിക പാരമ്പര്യത്തെ യുക്തിയുടെ വെളിച്ചത്തിൽ പരിശോധിക്കാനും അതിലെ ക്രിയാത്മകവശങ്ങളെ പുതിയ കാലഘട്ടത്തിനു യോജിച്ച രീതിയിൽ പുഷ്ടിപ്പെടുത്താനുമുള്ള പരിശ്രമമാണ്.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “രാമായണം വികാരവും വിചാരവും”

Vendor Information