രാമൻ പ്രഭാവം

50 40

എന്തുകൊണ്ടാണ് കടലിന് നീലനിറം? ഈ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം തേടിയ സി.വി. രാമൻ എന്ന അതുല്യ ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ‘രാമൻ പ്രഭാവം’ എന്ന മഹത്തായ കണ്ടുപിടിത്തത്തിലേക്കാണ് എത്തിച്ചേർന്നത്.

9 in stock

Author: ഡോ എ രാജഗോപാൽ കമ്മത്ത്

എന്തുകൊണ്ടാണ് കടലിന് നീലനിറം? ഈ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം തേടിയ സി.വി. രാമൻ എന്ന അതുല്യ ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ‘രാമൻ പ്രഭാവം’ എന്ന മഹത്തായ കണ്ടുപിടിത്തത്തിലേക്കാണ് എത്തിച്ചേർന്നത്. രാമൻ പ്രഭാവത്തെക്കുറിച്ചും രാമന്റെ ശാസ്ത്രസംഭാവനകളെക്കുറിച്ചും സമഗ്രമായി പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നു ഈ കൃതിയിൽ. 

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “രാമൻ പ്രഭാവം”

Vendor Information