രബീന്ദ്രനാഥ് ടാഗോര്‍ ദേവാങ്കണം കവിതകളും ഗാനങ്ങളും

125 100

മനുഷ്യനും ദൈവത്തിനുമിടയിലെ ഭൂമിക്കും അപാരതയ്ക്കുമിടയിലെ സുവർണ്ണധൂളികളാണ് രബീന്ദ്രനാഥ് ടാഗോറിന്റെ കവിതകളും ഗാനങ്ങളും വിസ്മയിപ്പിക്കുന്ന വൈവിധ്യവും സൗന്ദര്യവും മോഹിപ്പിക്കുന്ന മിസ്റ്റിസിസവും അതിൽ സംഗമിക്കുന്നു.ഒപ്പം ടാഗോറിനെക്കുറിച്ചുള്ള കുറിപ്പുകളും.

8 in stock

Author: രവീന്ദ്രനാഥ ടാഗോര്‍

മനുഷ്യനും ദൈവത്തിനുമിടയിലെ ഭൂമിക്കും അപാരതയ്ക്കുമിടയിലെ സുവർണ്ണധൂളികളാണ് രബീന്ദ്രനാഥ് ടാഗോറിന്റെ കവിതകളും ഗാനങ്ങളും വിസ്മയിപ്പിക്കുന്ന വൈവിധ്യവും സൗന്ദര്യവും മോഹിപ്പിക്കുന്ന മിസ്റ്റിസിസവും അതിൽ സംഗമിക്കുന്നു.

ഒപ്പം ടാഗോറിനെക്കുറിച്ചുള്ള കുറിപ്പുകളും.

Weight 0.5 kg
പരിഭാഷ

ശ്രീകാന്ത് കോട്ടയ്ക്കൽ

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “രബീന്ദ്രനാഥ് ടാഗോര്‍ ദേവാങ്കണം കവിതകളും ഗാനങ്ങളും”

Vendor Information