രബീന്ദ്രനാഥ ടാഗോർ പ്രതിഭയുടെ സൂര്യതേജസ്

100 80
Saikatham Books

എവിടെ മനസ്സ് നിര്‍ഭയവും, ശിരസ്സ് ഉന്നതവുമാണോ, എവിടെ അറിവ് സ്വതന്ത്രമാണോ, എവിടെ ഇടുങ്ങിയ ഭിത്തികളാല്‍ ലോകം വിച്ഛിന്നമാക്കപ്പെടാതിരിക്കുന്നുവോ, എവിടെ അക്ഷീണസാധന പൂര്‍ണതയുടെ നേര്‍ക്ക് അതിന്റെ കരങ്ങള്‍ നീട്ടുന്നുവോ, എവിടെ യുക്തിയുടെ സ്വച്ഛന്ദപ്രവാഹം നിര്‍ജീവാചാരങ്ങളുടെ മരുഭൂമിയിലൊഴുകി വഴിമുട്ടാതിരിക്കുന്നുവോ, എവിടെ വികസിതമായ ചിന്തയിലേക്കും കര്‍മ ത്തിലേക്കും അങ്ങ് ചിത്തത്തെ നയിക്കുന്നുവോ ആ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ സ്വര്‍ഗത്തിലേക്ക്, എന്റെ ദൈവമേ, എന്റെ രാജ്യം ഉണരണമേ!”

3 in stock

Author: എം ചന്ദ്രപ്രകാശ്

എവിടെ മനസ്സ് നിര്‍ഭയവും, ശിരസ്സ് ഉന്നതവുമാണോ, എവിടെ അറിവ് സ്വതന്ത്രമാണോ, എവിടെ ഇടുങ്ങിയ ഭിത്തികളാല്‍ ലോകം വിച്ഛിന്നമാക്കപ്പെടാതിരിക്കുന്നുവോ, എവിടെ അക്ഷീണസാധന പൂര്‍ണതയുടെ നേര്‍ക്ക് അതിന്റെ കരങ്ങള്‍ നീട്ടുന്നുവോ, എവിടെ യുക്തിയുടെ സ്വച്ഛന്ദപ്രവാഹം നിര്‍ജീവാചാരങ്ങളുടെ മരുഭൂമിയിലൊഴുകി വഴിമുട്ടാതിരിക്കുന്നുവോ, എവിടെ വികസിതമായ ചിന്തയിലേക്കും കര്‍മ ത്തിലേക്കും അങ്ങ് ചിത്തത്തെ നയിക്കുന്നുവോ ആ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ സ്വര്‍ഗത്തിലേക്ക്, എന്റെ ദൈവമേ, എന്റെ രാജ്യം ഉണരണമേ!”

Weight 0.5 kg
ISBN

9789388343756

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “രബീന്ദ്രനാഥ ടാഗോർ പ്രതിഭയുടെ സൂര്യതേജസ്”

Vendor Information

  • Store Name: Saikatham Books
  • Vendor: Saikatham Books
  • Address:
  • No ratings found yet!