രാജയോഗ

150 120

ദൈവീകവും പരിപൂർണ്ണവുമാണ് മനുഷ്യന്റെ യഥാർത്ഥ പ്രകൃതം. ബാഹ്യലോകത്തിന് നല്കാനാവാത്ത ആന്തരികശാന്തി യോഗയുടെ ധ്വന്യാത്മകമായ പാഠങ്ങളിലൂടെ നേടിയെടുക്കാമെന്ന് സ്വാമി രാമ രാജയോഗയിലൂടെ വായനക്കാരോട് പറയുന്നു.

7 in stock

Author: സ്വാമി രാമ

ദൈവീകവും പരിപൂർണ്ണവുമാണ് മനുഷ്യന്റെ യഥാർത്ഥ പ്രകൃതം. ബാഹ്യലോകത്തിന് നല്കാനാവാത്ത ആന്തരികശാന്തി യോഗയുടെ ധ്വന്യാത്മകമായ പാഠങ്ങളിലൂടെ നേടിയെടുക്കാമെന്ന് സ്വാമി രാമ രാജയോഗയിലൂടെ വായനക്കാരോട് പറയുന്നു.

Weight 0.5 kg
പരിഭാഷ

സരസ്വതി ദേവി എച്ച്

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “രാജയോഗ”

Vendor Information