രമണമഹർഷി

140 112

സശ്ശരീരനായിരുന്നപ്പോഴും ശരീരമില്ലാത്തവനെപ്പോലെയും ഒരിടത്തുതന്നെ പ്രതിഷ്ഠിതനായിരിക്കുമ്പോഴും ലോകത്ത് എല്ലായിടത്തും വ്യാപിച്ചുനിന്നിരുന്നവനെപ്പോലെയും ശരീരത്തിൽനിന്നിളകാതിരുന്നപ്പോഴും ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് എത്താൻ കഴിയുന്നതിനും അപ്പുറത്തു പോയിരുന്നവനെപ്പോലെയുമാണ് മഹർഷിയെ എന്നും കാണുവാനിടയായിട്ടുള്ളത് – നിത്യചൈതന്യയതി.

7 in stock

Author: ഷൗക്കത്ത്

സശ്ശരീരനായിരുന്നപ്പോഴും ശരീരമില്ലാത്തവനെപ്പോലെയും ഒരിടത്തുതന്നെ പ്രതിഷ്ഠിതനായിരിക്കുമ്പോഴും ലോകത്ത് എല്ലായിടത്തും വ്യാപിച്ചുനിന്നിരുന്നവനെപ്പോലെയും ശരീരത്തിൽനിന്നിളകാതിരുന്നപ്പോഴും ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് എത്താൻ കഴിയുന്നതിനും അപ്പുറത്തു പോയിരുന്നവനെപ്പോലെയുമാണ് മഹർഷിയെ എന്നും കാണുവാനിടയായിട്ടുള്ളത് – നിത്യചൈതന്യയതി. ഉണർവിന്റെ ലോകത്ത് ഉണർവോടെ ജീവിച്ച ഒരു മനുഷ്യന്റെ അസാധാരണ ജീവിതം. ആത്മീയലോകം അനുഭവിച്ചറിയേണ്ട സഹജമായ വഴി രമണമഹർഷിയിൽ പ്രകാശിച്ചു നിൽക്കുന്നു. ആ പൊരുളിലേക്ക് വെളിച്ചം വീശുന്ന ഒരു കൈവിളക്കാണ് ഈ പുസ്തകം. ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ സാധാരണത്വം മഹർഷിയിലൂടെ അനുഭവിച്ചറിയാനുള്ള ഒരു എളിയ ശ്രമം.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “രമണമഹർഷി”

Vendor Information

  • Store Name: Nityanjali Books
  • Vendor: Nityanjali Books
  • Address:
  • No ratings found yet!