രമണൻ

75 60

മലയാളത്തിലെ എക്കാലത്തെയും പ്രശസ്തമായ കൃതിയാണ് ‘രമണൻ’.ചങ്ങമ്പുഴ കൃഷ്ണപിള്ള 1936 ലാണ് ഈ കാവ്യം രചിച്ചത്.മലയാള സാഹിത്യ ചരിത്രത്തിലെ നാഴികക്കല്ലാണ് ഈ പ്രണയകാവ്യം.

Out stock

Out of stock

മലയാളത്തിലെ എക്കാലത്തെയും പ്രശസ്തമായ കൃതിയാണ് ‘രമണൻ’.ചങ്ങമ്പുഴ കൃഷ്ണപിള്ള 1936 ലാണ് ഈ കാവ്യം രചിച്ചത്.മലയാള സാഹിത്യ ചരിത്രത്തിലെ നാഴികക്കല്ലാണ് ഈ പ്രണയകാവ്യം.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “രമണൻ”

Vendor Information