രാമായണദർശനം

210 168

രാമായണസംബന്ധിയായ പതിനഞ്ച് സൂക്ഷ്മപഠനങ്ങളുടെ സമാഹാരം.

9 in stock

Author: ഡോ. ഷൊർണൂർ കാർത്തികേയൻ

സ്വകീയമായ നിലപാടുകളിൽനിന്നാണ് രാമായണദർശനം എന്ന ഈ ഗ്രന്ഥത്തിലെ ലേഖനങ്ങൾ ഉരുത്തിരിഞ്ഞത് എന്ന് വായനക്കാർക്ക് ബോദ്ധ്യമാവും… ഭാരതീയർക്കിടയിലുള്ള വിശ്വാസങ്ങളെ ചോദ്യം ചെയ്യാനല്ല, മറിച്ച് യുക്തിപൂർവം വിശദീകരിക്കുകയാണ് ഗ്രന്ഥകർത്താവ്.
– ഡോ. പി. വി. കൃഷ്ണൻ നായർ

ഡോ. ഷൊർണൂർ കാർത്തികേയന്റെ സമഗ്രദർശനത്തിനും അപഗ്രഥന പാടവത്തിനും ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളായ പഠനലേഖനങ്ങൾ. രാമായണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പുതിയ കാഴ്ചപ്പാടുകളുടെ ഒരു ആശയലോകം ഈ കൃതിയിൽ കാണാം.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “രാമായണദർശനം”

Vendor Information

  • Store Name: Mathrubhumi Books
  • Vendor: Mathrubhumi Books
  • Address:
  • No ratings found yet!