രണ്ട് അദ്വൈത വേദാന്തികൾ

160 128
Mythri Books

തത്വചിന്ത ഒന്നാണെങ്കിലും അവയെ മനസിലാകുന്നതിലും വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നതിലും വ്യത്യാസമുണ്ട്.ഉപനിഷത്തുകളിലെ അദ്വൈതവാക്യങ്ങൾ വ്യാഖ്യാനിക്കുമ്പോൾ വ്യത്യസ്തമായ അർത്ഥതലങ്ങളിലെത്തുന്നത് സ്വാഭാവികമാണ്.

8 in stock

Author: ഡോ പി കെ സുകുമാരൻ

തത്വചിന്ത ഒന്നാണെങ്കിലും അവയെ മനസിലാകുന്നതിലും വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നതിലും വ്യത്യാസമുണ്ട്.ഉപനിഷത്തുകളിലെ അദ്വൈതവാക്യങ്ങൾ വ്യാഖ്യാനിക്കുമ്പോൾ വ്യത്യസ്തമായ അർത്ഥതലങ്ങളിലെത്തുന്നത് സ്വാഭാവികമാണ്.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “രണ്ട് അദ്വൈത വേദാന്തികൾ”

Vendor Information

  • Store Name: Mythri Books
  • Vendor: Mythri Books
  • Address:
  • No ratings found yet!