രണ്ടാം ലോകമഹായുദ്ധം

280 224

മാനവശാരി രണ്ടു കൊടിയ ദുരന്തങ്ങള്‍ക്ക് സാക്ഷ്യം വഹിച്ച കാലഘട്ടമാണ് ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ട് . ലോക രാഷ്ട്രങ്ങളുടെ സാമ്രാജ്യത്വമോഹം പല രാജ്യങ്ങളുടേയും സാമൂഹ്യ – സാമ്പത്തിക നിലയെ പിടിച്ചുലച്ചു. പരസ്പരം വെട്ടിപ്പിടിക്കാന്‍ രാഷ്ട്രങ്ങള്‍ തമ്മിലുണ്ടായ മത്സരത്തിന്റെ പരിണതഫലമാണ് ഒന്നും രണ്ടും മാഹായുദ്ധം.

1 in stock

Author: പ്രൊഫ എബ്രഹാം എം നിധീരി

മാനവശാരി രണ്ടു കൊടിയ ദുരന്തങ്ങള്‍ക്ക് സാക്ഷ്യം വഹിച്ച കാലഘട്ടമാണ് ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ട് . ലോക രാഷ്ട്രങ്ങളുടെ സാമ്രാജ്യത്വമോഹം പല രാജ്യങ്ങളുടേയും സാമൂഹ്യ – സാമ്പത്തിക നിലയെ പിടിച്ചുലച്ചു. പരസ്പരം വെട്ടിപ്പിടിക്കാന്‍ രാഷ്ട്രങ്ങള്‍ തമ്മിലുണ്ടായ മത്സരത്തിന്റെ പരിണതഫലമാണ് ഒന്നും രണ്ടും മാഹായുദ്ധം.

Weight 0.5 kg
ISBN

9788120041950

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “രണ്ടാം ലോകമഹായുദ്ധം”

Vendor Information