രണ്ടിടങ്ങഴി

125 100

കുട്ടനാടിനെ ആസ്പദമാക്കി തകഴി എഴുതിയ നോവൽ.കർഷകരുടെ ജീവിത സങ്കർഷങ്ങലും ഈ നോവലിൽ പ്രതിപാദിക്കുന്നു.

5 in stock

Author: ഡോ. ടി എം തോമസ് ഐസക്ക്

കുട്ടനാടിനെ ആസ്പദമാക്കി തകഴി എഴുതിയ നോവൽ.കർഷകരുടെ ജീവിത സങ്കർഷങ്ങലും ഈ നോവലിൽ പ്രതിപാദിക്കുന്നു.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “രണ്ടിടങ്ങഴി”

Vendor Information