രാത്രിയിൽ ഒരു താവളം

220 176
Fabian Books

ഒരു കലാരൂപമെന്ന നിലയിൽ ചൈനയിൽ എഴുതപ്പെട്ട ചെറുകകളുടെ ആരംഭം താങ് ചക്രവർത്തിമാരുടെ കാലത്താണ്.അതിനുശേഷം സങ് കാലഘട്ടം ആരംഭിക്കുമ്പോഴും കഥപറച്ചിൽ സർവസാധാരണമായ ഒരു വിനോദോപാധിയായി മാറിയിരുന്നു.ഈ രണ്ടുകാലഘട്ടങ്ങളിലെയും കഥകളാണ് ഈ സമാഹാരത്തിൻ്റെ ഉള്ളടക്കം

9 in stock

Author: വി എസ് കടുങ്ങലൂർ

ഒരു കലാരൂപമെന്ന നിലയിൽ ചൈനയിൽ എഴുതപ്പെട്ട ചെറുകകളുടെ ആരംഭം താങ് ചക്രവർത്തിമാരുടെ കാലത്താണ്.അതിനുശേഷം സങ് കാലഘട്ടം ആരംഭിക്കുമ്പോഴും കഥപറച്ചിൽ സർവസാധാരണമായ ഒരു വിനോദോപാധിയായി മാറിയിരുന്നു.ഈ രണ്ടുകാലഘട്ടങ്ങളിലെയും കഥകളാണ് ഈ സമാഹാരത്തിൻ്റെ ഉള്ളടക്കം

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “രാത്രിയിൽ ഒരു താവളം”

Vendor Information

  • Store Name: Fabian Books
  • Vendor: Fabian Books
  • Address:
  • No ratings found yet!