രാവണൻ പരുന്ത്

183 146
G V Books

കാലത്തിന് പ്രായമാവാറുണ്ടോ?അറിയില്ല.പക്ഷെ കാലം തന്റെ പ്രണയചഷകത്തിൽ കാല്പനികതയുടെ നുരഞ്ഞു പൊന്തുന്ന വീഞ് നിറച് വെച്,ആസ്വാദകരെ മധുരവസന്തത്തിന്റെ അധരചുംബനങ്ങൾ കൊണ്ട് വശീകരിക്കുകയും മത്തുപിടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യാറുണ്ടെന്നതിന്റെ തെളിവാണ് കഥാസമാഹാരം.

10 in stock

Author: പദ്മനാഭൻ പൊയിൽക്കാവ്

കാലത്തിന് പ്രായമാവാറുണ്ടോ?അറിയില്ല.പക്ഷെ കാലം തന്റെ പ്രണയചഷകത്തിൽ കാല്പനികതയുടെ നുരഞ്ഞു പൊന്തുന്ന വീഞ് നിറച് വെച്,ആസ്വാദകരെ മധുരവസന്തത്തിന്റെ അധരചുംബനങ്ങൾ കൊണ്ട് വശീകരിക്കുകയും മത്തുപിടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യാറുണ്ടെന്നതിന്റെ തെളിവാണ് കഥാസമാഹാരം.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “രാവണൻ പരുന്ത്”

Vendor Information

  • Store Name: G V Books
  • Vendor: G V Books
  • Address:
  • No ratings found yet!