രേഖകൾ

490 392
Manorama Books

ജീവിതത്തിന്റെ ക്രൗര്യത്തിനു നേരെ നോക്കി ഇതും മനുഷ്യാവസ്ഥയാണല്ലോ എന്നു പറഞ്ഞു ചിരിക്കുന്നതാണ് നമ്പൂതിരിയുടെ സ്വഭാവം. വളരെക്കാലം ഇടപഴകിയ ഒരാളെന്ന നിലയ്ക്ക് ഞാനിത് പലപ്പോഴും ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ നർമം ഈ ഓർമക്കുറിപ്പുകളിൽ അവിടവിടെ പൊൻപൊടിപോലെ തിളങ്ങുന്നതു കാണാം.

8 in stock

Author: നമ്പൂതിരി

ജീവിതത്തിന്റെ ക്രൗര്യത്തിനു നേരെ നോക്കി ഇതും മനുഷ്യാവസ്ഥയാണല്ലോ എന്നു പറഞ്ഞു ചിരിക്കുന്നതാണ് നമ്പൂതിരിയുടെ സ്വഭാവം. വളരെക്കാലം ഇടപഴകിയ ഒരാളെന്ന നിലയ്ക്ക് ഞാനിത് പലപ്പോഴും ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ നർമം ഈ ഓർമക്കുറിപ്പുകളിൽ അവിടവിടെ പൊൻപൊടിപോലെ തിളങ്ങുന്നതു കാണാം.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “രേഖകൾ”

Vendor Information

  • Store Name: Manorama Books
  • Vendor: Manorama Books
  • Address:
  • No ratings found yet!