റൊബോട്ടുകളുടെ ലോകം

110 88

റൊബോട്ടുകളുടെ ചരിത്രം, വിവിധതരം റൊബോട്ടുകൾ, റൊബോട്ടിക്സിലെ തൊഴിൽ സാദ്ധ്യതകൾ.

Out stock

Out of stock

Author: വർക്കി പട്ടിമറ്റം

റൊബോട്ടുകളുടെ ചരിത്രം, വിവിധതരം റൊബോട്ടുകൾ, റൊബോട്ടിക്സിലെ തൊഴിൽ സാദ്ധ്യതകൾ.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “റൊബോട്ടുകളുടെ ലോകം”

Vendor Information