റൂമിയുടെ 101 പ്രണയഗീതങ്ങൾ

90 72

കാലദേശങ്ങളുടെ പ്രതിബന്ധങ്ങളില്ലാതെ നമ്മിലേക്ക്‌ ഒഴുകിനിറയുന്ന കത്തുന്ന പ്രണയമാണ്  റൂമിക്കവിത

Out stock

Out of stock

Author: ജലാലുദ്ദീന്‍ റൂമി

നൂറ്റാണ്ടുകൾ  അതിനുമുന്നിൽ തൊഴുകൈകളോടെ തലകുനിച്ചുനില്ക്കുന്നു.  നമ്മുടെ ശരീരവും മനസ്സും അവയുടെ എല്ലാ വിശുധകാമനകളോടുംകൂടി ഈ കവിതകളിലൂടെ പ്രകൃതിയിലും ഈശ്വരനിലും ലയിക്കുന്നു.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “റൂമിയുടെ 101 പ്രണയഗീതങ്ങൾ”

Vendor Information