റുബായിയത്ത്‌

50 40

ജ്ഞാനത്തിന്റെ ആദ്യഹര്‍ഷം പോലെവിലാസലഹരിയാം കവിതയുടെആത്മാനന്ദംപോലെ സഹനജീവിതമാകെ പ്രണയ പാരവശ്യമാക്കിയ ആനന്ദാനുഭവം.ജലമായും കാറ്റായും മൊഴിയായുംപിംഗളകേശിനിയായും ഭൂമിയിലേക്ക്പെയ്തിറങ്ങിയ സ്‌നേഹരാഗം.ജീവിതത്തെ അമര്‍ത്തി ചുംബിക്കുന്ന നിര്‍വൃതിയുടെ പുസ്തകം.

Out stock

Out of stock

Author: ഒമർ ഖയ്യാം

ജ്ഞാനത്തിന്റെ ആദ്യഹര്‍ഷം പോലെ
വിലാസലഹരിയാം കവിതയുടെ
ആത്മാനന്ദംപോലെ സഹനജീവിതമാകെ പ്രണയ പാരവശ്യമാക്കിയ ആനന്ദാനുഭവം.
ജലമായും കാറ്റായും മൊഴിയായും
പിംഗളകേശിനിയായും ഭൂമിയിലേക്ക്
പെയ്തിറങ്ങിയ സ്‌നേഹരാഗം.
ജീവിതത്തെ അമര്‍ത്തി ചുംബിക്കുന്ന
നിര്‍വൃതിയുടെ പുസ്തകം.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “റുബായിയത്ത്‌”

Vendor Information

  • Store Name: Chintha Publishers
  • Vendor: Chintha Publishers
  • Address:
  • No ratings found yet!