രുദ്രതാണ്ഢവം

299 239

അഥര്‍വ്വ വേദത്തിലാണ് ദുര്‍മന്ത്രവാദത്തെപ്പറ്റി പ്രതിപാദിക്കുന്നത്. മാന്ത്രിക വിദ്യകള്‍ തിമക്കായി ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴാണ് അത് ദുര്‍മന്ത്രമാകുന്നത്.

3 in stock

Author: കോട്ടയം പുഷ്പനാഥ്

അഥര്‍വ്വ വേദത്തിലാണ് ദുര്‍മന്ത്രവാദത്തെപ്പറ്റി പ്രതിപാദിക്കുന്നത്. മാന്ത്രിക വിദ്യകള്‍ തിമക്കായി ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴാണ് അത് ദുര്‍മന്ത്രമാകുന്നത്.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “രുദ്രതാണ്ഢവം”

Vendor Information