ഋഗ്വേദം – അഷ്ടകം – 8

1,000 800

സാസ്രാബ്ദങ്ങൾ നീണ്ട ഭാരതീയ സാഹിത്യത്തിൻ്റെ സുദീർഘചരിത്രത്തിൽ തികച്ചും അപ്രതീക്ഷിതമായ ഒരു മഹാസംഭവത്തിന് നാം ഇവിടെ സാക്ഷ്യം വഹിക്കുകയാണ്.

6 in stock

Author: ശ്രീവരാഹം ചന്ദ്രശേഖരൻ നായർ

സാസ്രാബ്ദങ്ങൾ നീണ്ട ഭാരതീയ സാഹിത്യത്തിൻ്റെ സുദീർഘചരിത്രത്തിൽ തികച്ചും അപ്രതീക്ഷിതമായ ഒരു മഹാസംഭവത്തിന് നാം ഇവിടെ സാക്ഷ്യം വഹിക്കുകയാണ്.  മാനവരാശിയുടെ ഏറ്റവും പ്രാചീനസാഹിത്യസമ്പത്തായ ഋഗ്വേദത്തിന് നിലവിലുള്ള സായണാദികളുടെ സരണിയിൽനിന്ന് വ്യതിചലിച്ചുകൊണ്ട് ഗുരുദക്ഷിണാഭാഷ്യമെന്ന ഒരു പുതിയ വ്യാഖ്യാനം പിറവിയെടുക്കുന്നു.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ഋഗ്വേദം – അഷ്ടകം – 8”

Vendor Information